Algemene Voorwaarden | Kooloos

Algemene Voorwaarden

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

1‑1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Kooloos Tapijt, Gordijnen, Slaapkamers, gevestigd te Voorthuizen, hierna te noemen Kooloos.

1‑2   De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Kooloos zijn algemene voorwaarden.

1‑3   Bijzondere van de voorwaarden van Kooloos afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze bepalingen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2  Aanbiedingen.

2‑1   Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2‑2   Mondelinge aanbiedingen door Kooloos of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze aanbiedingen door hem schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3  Overeenkomst.

3‑1   De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Kooloos door zijn schriftelijke bevestiging.

3‑2   Elke met Kooloos aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Kooloos zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Kooloos zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

3‑3   Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in catalogi, afbeeldingen e.d. door Kooloos bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

3‑4   Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.

3‑5   Bij het meten van de oppervlakten worden de grootste lengte- en breedtematen aangehouden; op de afvallende stukken kan de totale prijs geen invloed hebben.

3‑6   Ondergronden dienen schoon en blijvend droog aangeboden te worden. Kooloos behoudt zich het recht voor extra in rekening te brengen het schoonmaken, reinigen met water en zeep e.d. Het vorenstaande zal berekend worden naar recht en billijkheid volgens de dan geldende tarieven van daggeldwerk.

 

Artikel 4  Prijzen.

4‑1   Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

4‑2   Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, materialen, hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

4‑3   Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

4‑4   De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk met de hoofdsom.

Artikel 5  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Kooloos binden de laatste niet, voor zover ze door Kooloos niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 6  Meer‑ en minderwerk.

6‑1   Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

6‑2   Meer‑ en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

6‑3   Door Kooloos te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6‑4   De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 7  Aansprakelijkheid.

7‑1   Kooloos is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
 5. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
 6. Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd;
 7. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
 8. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

7‑2   Kooloos is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Kooloos of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).

7‑3   Kooloos is niet aansprakelijk indien zich bouwkundige gebreken voordoen aan de onderconstructie of omringende constructie dan wel het bouwwerk, waar de vloer op is aangebracht en welke geleidt heeft tot schade aan de geleverde zaken, zoals inwatering, doorslaand of optrekkend vocht, vochttoetreding vanuit kruipruimtes, oneffenheid van de onderconstructie, constructieve gebreken en dergelijke.

7‑4   Kooloos zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs‑ en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

Artikel 8  Aanbetaling.

Kooloos is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Kooloos de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 9  Annuleren.

9‑1   Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Kooloos reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be‑ of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Kooloos gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Kooloos als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Kooloos te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

9‑2   Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Kooloos zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10  Leveringstermijnen.

10‑1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Kooloos schriftelijk in gebreke te stellen.

10‑2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Kooloos zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

10‑3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

Artikel 11  Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Kooloos aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

 

Artikel 12  Eigendomsvoorbehoud.

12‑1 Zolang Kooloos geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Kooloos.

12‑2 Kooloos heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn goederen wordt gelegd.

12‑3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 13  Overmacht.

13-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Kooloos of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Kooloos, ex‑ en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Kooloos, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Kooloos overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

13-2 Kooloos is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 14  Leverantie.

Onder leverantie wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer de levering van de goederen of de levering van half gerede producten zal geschieden, heeft de opdrachtgever op straffe van kosten en schade te zorgen;

 1. Dat de plaats waar de werkstukken en / of materialen opgeborgen moeten worden, of de leveringen moeten geschieden zodanig is, dat beschadiging op welke wijze ook, niet plaats zal vinden;
 2. Dat de toegang tot het terrein en / of ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken;
 3. Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever tenzij de schuld van Kooloos komt vast te staan;
 4. Dat de ondervloeren vrij zijn van kalk, cement‑, vuilresten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
 5. Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie gezorgd is.

De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in normale werktijden tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 15  Reclame.

15‑1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Kooloos terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Kooloos wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15‑2 Kooloos dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15‑3 Indien de reclame naar het oordeel van Kooloos juist is, zal Kooloos hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 16  Garantie.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek‑ resp. importeurs‑ of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

Artikel 17  Wanprestatie en ontbinding.

17‑1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

17‑2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Kooloos ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

17‑3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Kooloos eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Kooloos op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 18  Betaling.

18‑1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

18‑2 Kooloos is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

18‑3 Kooloos is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

18‑4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Kooloos zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 19  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Kooloos, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

Mededeling m.b.t. Corona

Wij zijn weer “normaal” open. Maar omdat wij niet iedereen tegelijk kunnen helpen raden wij een afspraak aan.

Zo kunnen wij de drukte spreiden en jou de aandacht geven die je verdient.

Dus wil je graag ons persoonlijke advies, waar wij bekend om staan…

Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een bezoek aan de winkel.

Eén van ons staat dan voor jou klaar om onze matrassen en boxsprings te testen..

Ook advies voor raambekleding bespreken we graag tijdens een winkelafspraak

Logo van Kooloos

Maak een afspraak

Laat je gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.